KOSDER ARMATÖRLERİ VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1 - Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği ‘dir.

Derneğin kısa adı: KOSDER ‘dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Derneğin açık adresi:

Derneğin açık adresi: Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No:36 Kadıköy-İstanbul

Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin logosu satılamaz, amaç dışı kullanılamaz ve Yönetim Kurulu'nun izni olmadan üyeler dışında kullanılamaz. Dernek logosu Genel Kurul tarafından belirlenir ve değiştirilir.

Madde 2 - Derneğin Amacı

Dernek, koster olarak tabir edilen, değişik amaçlarla kullanılan, ulusal ve uluslararası sularda yakın deniz taşımacılığı yapan, her tip Türk sahipli gemilerin armatörleri ve işletmecileri arasında dayanışma platformu oluşturmak amacıyla ve Türk koster filosunun gelişmesine katkı sağlamak üzere kurulmuştur.

Dernek bu amaçla, Türk koster armatör ve gemi işletmecilerinin sosyal ve iktisadi alanda dayanışmasını, güçlenmesini ve gelişmesini, birliğini ve bütünlüğünü koruyarak, Türk kostercilik sektörüne onur ve saygınlık kazandırmak için çalışır, bu amaca yönelik her türlü faaliyeti özendirir ve destekler.

Madde 3 - Derneğin Faaliyetleri

 1. a) Türk koster armatör ve gemi işletmecilerinin hak ve menfaatleri ile ekonomik çıkarlarını korumak için çalışmalar yapar;
 2. b) Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü sosyal, kültürel ve ticari faaliyette bulunur,
 3. c) Türk koster taşımacılığının standartlarının ve işletmelerin kalite seviyelerinin yükseltilmesi için gerekli yurtiçi/yurtdışı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur ve bunları destekler;
 4. d) Türk koster filosuna dahil her tip geminin ulusal ve uluslararası rekabet koşulları ve emniyet kurallarına uygun çalışmalarını, bu koşulları sağlayamayan filonun yenilenmesi için gerekli örgütlenme, standardizasyon, tasarım, araştırma ve geliştirme projelerini koordine eder, bu tip çalışmalara katkı ve destek sağlar, gerçek ve tüzel kişilerle işbirlikleri kurar ve dayanışma sağlar;
 5. e) Türk koster filosunun kalkınmasına katkı sağlamak üzere proje ve çalışmalar yapar, gerekirse yurtiçinden ve yurtdışından bilirkişiler ve uzmanlar atar, yurtiçi ve yurtdışındaki bilim adamları ve üniversiteler, enstitü ve araştırma merkezleriyle ortak çalışmalar yapar, bu maksatla bilirkişi heyeti oluşturabilir ve gerekli hallerde bilirkişilik hizmeti verir;
 6. f) Uluslararası faaliyette bulunur, kendi alanında faal yurtdışındaki dernek ve/veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır,
 7. g) Türk koster armatör ve gemi işletmecilerinin uluslararası alanda bilinirliği arttırmak için ulusal/uluslararası seminerler/toplantılar düzenler, üçüncü partilerin düzenlediği bu tip seminer ve toplantılara temsilci gönderir, gönderilen veya yurtiçi/yurtdışından davet edilen temsilcilerin iaşe, ibade ve yol masraflarını karşılar;
 8. h) Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde ve sonrasında ortaya çıkacak her çeşit imkânlardan istifade eder, bu çerçevede projeler geliştirir, organizasyonlar düzenler ve düzenlenen organizasyonlara katkıda bulunur veya katılır;
 9. i) Avrupa Birliği (AB)’nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik fon ve desteklerinden faydalanır,
 10. j) Koster işletmeciliği ve yakın deniz taşımacılığı ile ilgili her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi, bilgi bankası, kütüphane, elektronik ve foto film merkezleri oluşturur;
 11. k) Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarır, internet sitesi (web sayfası) kurar;
 12. l) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin menfaatlerinin ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak için Türkiye karayollarındaki ağır vasıta araçlarının deniz taşımacılığına yönlendirilmesi için plan ve projeler oluşturur;
 13. m) Dernek üyelerinin teknolojik gelişmeler, piyasa koşulları ve iş olanaklarından haberdar edilmesi yayınlara abone olur, üyelerini düzenli olarak bilgilendirecek basılı/elektronik ortamda bültenler yayımlar,
 14. n) Türkiye sınırları dâhilinde, üretim ve ticaret ile iştigal eden kurum ve kuruluşların deniz taşımacılığını ilgilendiren plan ve projelerini, dernek üyelerine aktararak ülke menfaatlerini koruyacak şekilde bilgi paylaşır;
 15. o) Deniz taşımacılığı ile alakalı kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından alınan/alınabilecek kararları ve yürürlükte bulunan kararlardaki değişiklikleri Dernek üyelerine iletir;
 16. p) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun” hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür;
 1. r) Başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olmak üzere, Türk koster armatör ve gemi işletmecilerinin faaliyetlerini ilgilendiren tüm devlet organlarıyla yakın temasta bulunarak onlara destek verir;
 2. s) Türk koster armatör ve gemi işletmecilerinin sorunlarını ve isteklerini ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlara bildirir;
 3. t) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur;
 4. u) Üyesi bulunan Türk koster armatör ve gemi işletmecilerinin uluslararası ticaret faaliyetleri esnasında karşılaşabilecekleri sorunlarda, ihtiyaç duymaları halinde, hukuki ve/veya teknik destek sağlayacak firmalarla iletişimine yardımcı olur, planlı ve programlı çalışmalar yapıp hareket beraberliğini sağlar;
 5. v) Kanunlar ve yetkisi çerçevesinde Dernek üyeleri arasında haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirleri alır, gerek üyeleri arasında gerekse üyeleri ile iş sahipleri, idare v.b. kurumlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları dostane şekilde gidermek amacı ile aracılık eder;

y) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde 

   ve yurt dışında vakıf federasyon kurar veya kurulu bir federasyona        

   katılır veya üye olur;

   z) Gerekli izin alınmak kaydıyla derneklerin kurabileceği tesisleri kurar;

  aa) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur   

      ve yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul eder;

  bb) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin   

      etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar, ortak olur 

      veya işletir;

  cc) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için 

      sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder;

  dd) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam 

      ettirilmesi için etkinlikler düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden 

      yararlanmalarını sağlar;

  ee) Yurtiçi ve yurt dışında meydana gelen doğal afetlerde yardıma muhtaç 

      bölgelere ve gemi kazalarında mağdur duruma düşen kazazede gemi

      personeline, yolcularına veya ailelerine maddi ve ayni yardımlarda 

      bulunmak.

Madde 4 - Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Derneğe gerçek veya tüzel kişiler üye olabilir. Dernek üyeleri, “Asil” ve “Onursal” üye olarak belirlenir.

Derneğe asıl üye olabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

18 yaşını bitirmiş olmak, fiil ehliyetine sahip bulunmak ve Medeni Kanun ile 5253 sayılı Dernekler kanununda belirtilen süreli/süresiz hak sınırlaması, hak yoksunluğu veya üyeliğe engel bir suç nedeniyle mahkûmiyet kapsamı dışında bulunmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; Onursal Üyelerde bu şart aranmaz.

Yabancı gerçek kişiler için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip bulunmak;

Koster taşımacılığı yapan armatör, gemi işletmeci veya donatan firma sahibi/yetkilisi olmak veya koster taşımacılığı ile ilgili bulunmak;

Tüzel kişi üyeler için, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve/veya Mersin Deniz Ticaret Odası ve/veya bunların bağlı şubelerinden birine kayıtlı vergi mükellefi olmak;

İki asıl üye tarafından Dernek yönetim kuruluna kabul için takdim edilmiş olmak;

Dernek tüzüğünü okuduğunu, üye olmak istediğini, tüzükte yazılı ve yetkili kurullar tarafından alınmış/alınacak kararlara göre yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmek.

Tüzel kişilerin üye olmaları halinde, tüzel kişiyi dernekte temsil edecek gerçek kişi, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 6. Maddesi uyarınca tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya tüzel kişiyi temsil ve ilzamla görevlendiren kişi olacaktır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Temsilci değişikliği yapmak isteyen tüzel üyeler, yeni temsilciyi “Temsilci Değişikliği Dilekçesi” ile Derneğe beyan etmek zorundadır. Başvurunun derneğe ulaşmasından sonra Yönetim Kurulu kararı ile temsilci değişikliği yasallık kazanır.

Bir gerçek kişi hem kendi adına üye olarak ve hem de aynı zamanda bir veya birden fazla tüzel kişiyi temsilen dernekte yer alamaz.

Derneğe emek vermiş; yurt içi ve yurt dışında Derneği temsil etmiş; Derneğe maddi ve manevi katkılarda bulunmuş;  belirtilen bu koşullara haiz kişi, onayı alınarak, dernek üyesi olma koşulu aranmaksızın Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul tarafından “Onursal Başkan” olarak seçilir. Onursal Başkan istediği takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Asil üye olan Onursal Başkan'ın oy hakkı olup, aidat ve diğer dernek ödemelerini gerçekleştirir. 

Onursal Başkan'ın Görevleri:

  Dernek faaliyetleri ile ilgili konularda görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,

  Derneğin faaliyetleri ile ilgili Kamu ve özel kuruluş yetkilileri ile görüşmeler yapmak, edindiği bilgileri, izlenimlerini ve görüşlerini Yönetim Kuruluna iletmek,

  Yönetim Kurulu toplantılarına ve Dernekçe organize edilen diğer toplantı ve faaliyetlere katılmak, ziyaretlerde bulunmak, 

  Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde Dernek adına görüş açıklamak ve Derneği temsil etmek.   

Yurt içinde ve dışında Derneğe yakın ilgi gösteren, koruyan ve amaçlarını gerçekleştirmesi için yardımlarda bulunan, maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile “Onursal Üye” olarak kabul edilebilir.

Onursal Üyeler için T.C. tabiiyeti ve dernek faaliyetleriyle doğrudan alaka şartı aranmadığı gibi, bu üyeler genel kurulda oy kullanamazlar, seçme ve seçilme hakları, ödenti ödeme yükümlülükleri de yoktur. Onursal Üyelik Yönetim Kurulu'nun aday göstereceği kişinin de onayı alınarak herhangi başvuru gerektirmeksizin dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üyeliğe kabul yazısı alan üyelerin, bu yazıyı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde giriş ve yıllık aidatlarını ödememeleri halinde üyeliklerinin düşüp, düşmeyeceğine Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 5 - Üyelerin Yükümlülükleri ve Hakları

Üyeler;

 1. a) Dernek tüzüğüne ve dernek organlarının karar ve prensiplerine uymakla;
 2. b) Yıllık aidatlarını ve Derneğe olan borçlarını süresinde ödemekle yükümlüdürler.

Geçmiş dönemden aidat borcu bulunan üyeler dernek genel kuruluna katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Bütün üyeler eşit haklara sahiptirler ve her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Derneğin her türlü tesis ve imkânından Dernek yönetim kurulunun göstereceği şartlarda faydalanabilirler.

Hiç kimse derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten ayrılma hakkına sahiptir.

Madde 6 - Üyeliğin Sona Ermesi

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 1. a) Kendi Rızasıyla Üyelikten Ayrılma

Hiç kimse derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten istifa eden ve çıkış işlemleri sonuçlanan üyeler derneğe verdikleri üyelik ücreti, aidat, yardım, demirbaş v.b. gibi geri ödenmesini veya iadesini konusunda hiçbir hak iddia edemezler. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Yönetim kurulu aidat borçlarını Borçlar Kanunu'na göre icra yoluyla tahsil edebilir.

 1. b) Üyeliğin Düşmesi

Üyenin, üye olabilmek için tüzüğün 4. maddesinde öngörülen niteliklerden herhangi birini yitirmesi halidir. Bu durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yönetim kurulunca silinir.

 1. c) Üyelikten çıkarılma

Aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde bir üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 1. a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. b) Verilen görevlerden kaçınmak,
 3. c) Yazılı ikazlara rağmen birikmiş üyelik aidatlarını altı ay içinde ödememek,
 4. d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. f) Türk Ceza Kanunu’nda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üye ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hakkında kesinleşmiş hüküm bulunanlar. Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesi kapsamında (Dernek üyelerinden herhangi birisine karşı) onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek suçlardan hakkında kesinleşmiş hüküm bulunanlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

Üye, yönetim kurulu kararına kendisine bildirim tarihinden itibaren 1-3 ay içerisinde itiraz edebilir, ancak ilk genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu kararı uygulanır. Üye itirazının genel kurulda görüşülmesine müteakip genel kurulun kararı uygulanır.

Madde 7 - Dernek Organları

Derneğin organları şunlardır:

 1. a) Genel kurul,
 2. b) Yönetim kurulu,
 3. c) Denetleme kurulu,

Madde 8 - Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. a) Aşağıda belirtilen zamanlarda olağan,
 2. b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, denetim kurulunun gerekli gördüğü halde yahut üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurulu olağanüstü olarak toplantıya çağırmazsa; 30 gün içerisinde denetim kurulu veya üyelerden birinin başvurusu üzerine mahallin en büyük sulh hâkimi, duruşma yaparak üç dernek üyesini genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 9 - Genel Kurula Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi

 • - En az bir gazetede yayımlatılmak,
 • - Derneğin internet sayfasında ilan edilmek,
 • - Yazılı olarak bildirilmek,
 • - Üyenin bildirdiği elektronik posta adresine bilgi gönderilmek,
 • - İletişim numarasına mesaj gönderilmek,
 • - Mahalli yayın araçları kullanılmak,

suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantının yapılacağı yer, gün, saat ve toplantı gündemi toplantı vaktinden en az 15 gün önce mahallin mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 10 - Genel Kurul Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Bu seçim açık oyla yapılır.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirûn listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Dernek organlarının seçimi açık veya gizli oy esasına göre yapılabilir.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler görevdeki yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Görevdeki yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 11 - Genel Kurul’un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Divan Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Fakat tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 12 - Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 13 - Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.

 1. a) Dernek organlarının seçilmesi,
 2. b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. e) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. f) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. g) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması,
 8. h) Derneğin sahibi bulunduğu bilcümle taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde gerektiğinde 3. şahıslar lehine de olmak üzere her türlü sınırlı ayni hak, rehin, ipotek tesisi ve tesis edilmiş her türlü sınırlı ayni hakkın, rehinin, tesis edilmiş ipoteklerin kaldırılması hususunda yönetim kuruluna sürekli veya geçici yetki verilmesi,
 9. i) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 10. j) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 11. k) Derneğin bir federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması,
 12. l) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 13. m) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 14. n) Derneğin vakıf kurması,
 15. o) Derneğin fesih edilmesi,
 16. p) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 1. q) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 2. r) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 14 - Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim kurulu, 11 asıl ve 11 yedek üye olarak genel kurul tarafından (isteğe bağlı gizli oyla) iki yıl için seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yazılı olarak bildirilecek geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez ve bir yıl içinde altı kez yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetim kurulu asıl üyesinin “Yönetim Kurulu Asıl Üyesi” sıfatı düşer.

Bir asıl üyenin bu sıfatının düşmesi, istifa etmesi veya başka sebeplerden dolayı görevden ayrılması durumunda genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 15 - Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine, birkaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. c) Tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla, Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. e) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. f) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. g) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. h) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. i) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 10. j) Yıllık aidatını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak
 11. k) Derneğin faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için ekonomik koşullardaki değişmelere paralel olarak, her takvim yılı başında üyelik giriş ve yıllık aidatlarını saptamak,
 12. l) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. m) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 14. n) Gereğinde Derneğe personel almak, çıkartmak, ücret, ödenek ve tazminatlarını belirlemek,
 15. o) Faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Dernek, uzman, uzman yardımcısı, asistan ve temsilci sıfatıyla personel istihdam etmek,
 16. p) Sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren konularda araştırmalar yapıp veriler toplamak ve yayınlamak, tavsiye niteliğinde bilgilendirmelerde bulunmak.

Madde 16 - Denetleme Kurulunun Teşkili

Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir ve ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 17 - Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin,

tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,

defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,

dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 18 - Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

 1. a) Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 1000,00 TL, aylık olarak da 150,00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya azaltmaya YÖNETİM KURULU yetkilidir,
 2. b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 5. e) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 6. f) İktisadi İşletmeden ve iştiraklerinden sağlanan gelirlerden,
 7. g) Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirlerden,
 8. h) Diğer gelirler.

Madde 19 - Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri

 1. a) Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Buna göre:
 1. b) Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
 2. c) Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
 3. d) Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
 4. e) Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 20 - Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

i)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

ii)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

iii)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

iv)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

v)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

vi)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 1. a) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

i)(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

ii)Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Madde 21 - Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 22 - Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 23 - Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliği Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Madde 24 - Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 25 - Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Madde 26 - Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 27 - Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 28 - Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 1. a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 1. b) Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 1. c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 1. d) Değişikliklerin Bildirilmesi
 • - Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”;
 • - Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”

Doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 29 - Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 30- Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile her türlü borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 31 - Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Madde 32 - Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 33 - Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Madde 34 - Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başına “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 35 - Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1

İlk Genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

1.Başkan Salih Zeki Çakır

2.Başkan Yardımcısı Hüseyin Kocabaş

3.Genel Sekreter Yalçın Akın

4.Sayman Mahmut Turan

5.YK Üyesi Hasan Sabri Tomba

6.YK Üyesi Adnan Naiboğlu

7.YK Üyesi Çetin Seven

Bu tüzük 35 madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ;

BAŞKAN : Hakan ÇENDİK

BAŞKAN YARDIMCISI : Begüm NERGİZ BİRBEN

BAŞKAN YARDIMCISI : Yusuf Yalçın ÇAPOĞLU

GENEL SEKRETER : Neslihan TORLAK GÖNENÇER

SAYMAN                       : Mahmut TURAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ASİL : Akif Murat URAL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ASİL : Hüseyin Avni ŞAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ASİL : Hüseyin UYSAL 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ASİL : Nadir ÖZSOY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ASİL : Sinan ATASOY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ASİL : Sinan BAŞAK

Bu tüzük 35 madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.