Bilindiği üzere Derneğimizin Olağan Seçimli 4. Genel Kurul toplantısı için 19 Mart 2020 tarihi ve çoğunluk sağlanamaması halinde 07 Nisan 2020 tarihi sizlere bildirilmişti.

Ancak, T.C. İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16/03/2020 tarih, 89780865-153-E.5361 sayılı ve Coronavirüs Tedbirleri konulu talimatına istinaden KOSTER ARMATÖRLERİ ve İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ’NİN (KOSDER) Olağan Seçimli 4. Genel Kurul toplantısı tüm üye ve konuklarımızın sağlığını tehlikeye sokabileceği ihtimaline karşı ileri bir tarihe ertelenmiştir.  Yeni toplantı detayları belli olunca siz değerli üyelerimizle paylaşılacaktır.

 

D A Y A N A K    :

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

Çağrı usulü

Madde 14 – (Değişik:RG-23/1/2013-28537)(1) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

Saygılarımızla,

Hüseyin KOCABAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı